International Platform for Schools as Learning Community Web Site logo

Vietnam : Link

This page is under construction.

Publications

 1. Nguyen, V. K. (2013). Vận dụng mô hình “Nghiên cứu bài học” vào nâng cao hiệu quả dạy học phần phân số lớp 4 [Application of Lesson Study model to enhance effectiveness of teaching grade 4 fraction]. Unpublished master thesis.
 2. Nguyen, V. K. (2013). Thực trạng dạy học theo phương pháp “Tìm kiếm câu trả lời đúng” ở trường phổ thông [“Seeking right answers” teaching situation at schools]. Tạp chí Giáo dục và Xã hội [Journal of Education and Society], 33(94).
 3. Nguyen, V. K. (2012). Xem xét và giải quyết vấn đề “quá tải” từ thực tế học tập của học sinh Tiểu học [Reviewing and solving the ‘overload’ problem from realities of primary school children’s learning]. Tạp chí Giáo dục và Xã hội [Journal of Education and Society], 19(79).
 4. Saito, E. (2012). Strategies to promote Lesson Study for Learning Community in developing countries. International Journal of Educational Management, 26(6), 565-576.
 5. Saito, E., Khong, T. D. H., & Tsukui, A. (2012). Why is school reform sustained even after a project? A case study of Bac Giang Province, Vietnam. Journal of Educational Change, 13(2), 259-287.
 6. Saito, E., Do T. H., & Khong, T. D. H. (2010). Echoing with the voices of victims: Reflection on Vietnamese lessons on the Japanese experiences of atomic bombs. Improving Schools, 13(3), 221-234.
 7. Saito, E. & Tsukui, A. (2008). Challenging common sense: cases of school reform for learning community under an international cooperation project in Bac Giang province, Vietnam. International Journal of Educational Development, 28(5), 571-584.
 8. Saito, E., Tsukui, A., & Tanaka, Y. (2008). Problems on primary school-based in-service training in Vietnam: A case study of Bac Giang province. International Journal of Educational Development, 28(1), 89-103.
  1. Vu, T. S. (2011). Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng xây dựng văn hoá học tập ở nhà trường thông qua “Nghiên cứu bài học” [Reform of professional teachers’ meetings with school learning culture building based on Lesson study]. Tạp chí Giáo dục [Journal of Education], (269).
  2. Vu, T. S. (2012). Nâng cao năng lực của giáo viên ở trường phổ thông qua sinh hoạt chuyên môn [Enhancing teacher capacity through professional teachers’ meetings].  Tạp chí Khoa học – Đại học Huế [Journal of Science, Hue Univerisity], 76B(7).
  3. Vu, T. S. & Nguyen, D. (2010). Nghiên cứu bài học – Một cách tiếp cận phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên [Lesson study: An approach to develop teachers’ professional capacity]. Tạp chí Khoa học Giáo dục [Journal of Educational Science], (52).